दिर्घकालिन सोचः "स्वच्छ, समृद्ध र समतामूलक उर्लाबारी"

Bhag 2

एेन, कानुनकाे नाम text Documents
बैठक सञ्चालन कार्यविधि २०७४ PDF icon बैडक संचालन २०७४.pdf
कार्यसम्पादन नियमावली २०७४ PDF icon कार्य सम्पादन २०७४.pdf
कार्य विभाजन नियमावली २०७४ PDF icon कार्य विभाजन नियमावली २०७४.pdf
नगर सभा सञ्चालन कार्यविधि २०७४ PDF icon सभा संचालन कार्यविधि २०७४.pdf
कार्यपालकाकाे निर्णय र अादेश र अधिकारपत्रकाे प्रमाणिकरण कार्यविधि २०७४ PDF icon निर्णय र अधिकारपत्र प्रमाणिकरण २०७४.pdf
घ वर्गकाे निमार्ण व्यवसायी इजाजत पत्र सम्बन्धी कार्यविधि २०७५ PDF icon घ वर्गको इजाजत पत्र २०७५.pdf
राजपत्र प्रकाशन सम्बन्धी कार्यविधि २०७५ PDF icon राजपत्र प २०७५.pdf
शैक्षिक व्यवस्थापन कार्यविधि २०७५ PDF icon शैक्षिक व्यवस्थापन कार्यविधि २०७५.pdf
मर्मत सम्भार काेष सञ्चालन कार्यविधि २०७५ PDF icon मर्मत सम्भार कोष संचालन कार्यविधि २०७५.pdf
उपभाेक्ता समिति गठन परिचालन तथा व्यवस्थापन सम्बन्धी कार्यविधि २०७५ १० PDF icon उपभोत्ता समिति गठन कार्यविधि २०७५.pdf
टाेल विकास संस्था सञ्चालन कार्यविधि २०७५ ११ PDF icon टोल विकास संस्था कार्यविधि २०७५.pdf
सार्वजनिक खरिद नियमावली २०७५ १२ PDF icon खरिद नियमावली २०७५.pdf
विपद व्यवस्थापन काेष सञ्चालन कार्यविधि २०७५ १३ PDF icon विपद व्यवस्थापन कोष संचालन कार्यविधि २०७५.pdf
बहाल कर नियमावली, २०७५ १४ PDF icon बहाल कर नियमावली २०७५.pdf
करारमा नगर प्रहरी व्यवस्थापन गर्ने सम्बन्धी कार्यविधि, २०७५ १५ PDF icon करारमा नगर प्रहरी व्यवस्थापन २०७५.pdf
बालअधिकार संरक्षण तथा सम्बर्द्धन सम्बन्धी कार्यसञ्चालन कार्यविधि, २०७५ १६ PDF icon बालअधिकार स‌रक्षण २०७५.pdf
सम्पत्ति कर व्यवस्थापन कार्यविधि, २०७५ १७ PDF icon सम्पती कर २०७५.pdf
क्यान्सर मृगौला मुटुरोग तथा स्पाइनल निर्देशिका २०७५ १८ PDF icon क्यान्सर मृगौला मुटुरोग तथा स्पाइनल निर्देशिका २०७५.pdf
एफ एम रेडियाे व्यवस्थापन कार्यविधि २०७५ १९ PDF icon एफ एम रेडियो व्यवस्थापन कार्यविधि.pdf
अपाङ्गता भएका व्यक्तिकाे परिचय पत्र वितरण कार्यविधि २०७५ २० PDF icon अपाश्र्गता भएका व्यक्तिहरुको कार्यविधि २०७५.pdf
शैक्षिक व्यवस्थापन (दोस्रो संशोधन) कार्यविधि २०७५ २१ PDF icon शैक्षिक व्यवस्थापन (दोस्रो संशोधन )कार्यविधि २०७५.pdf