दिर्घकालिन सोचः "स्वच्छ, समृद्ध र समतामूलक उर्लाबारी"

Publications

Post date Document
कर्मचारी प्रशासन विनियमावली २०७२ 09/22/2016 - 12:45 PDF icon karmachari biniyamabali_urlabari final.pdf
लैङ्गिक समानता तथा सामाजिक समावेशीकरण मूलप्रवाहिकरण रणनीति, २०७९ 01/27/2023 - 12:14 PDF icon उर्लावारी नपाको रणनीति २०७९-update (1).pdf
कार्यालयबाट सम्पादन हुने प्रमुख कार्य प्रवाह व्यवस्था र सोको आन्तरिक नियन्त्रण सम्बन्धी कार्ययोजना , २०७९ 02/05/2023 - 13:00 PDF icon आन्तरिक नियन्त्रण प्रणाली_कार्ययोजना.pdf
आ.व. २०७९/०८० फागुन मसान्तसम्ममा सूचिकृत भएका फर्म / कम्पनीहरुको विवरण 02/15/2023 - 16:35 PDF icon आ.व. २०७९.०८० फाल्गुण मसान्तसम्मको अमानत तथा कम्पनी सुचिकृत विवरण.pdf
आर्थिक सर्वक्षण २०७९/८० 06/23/2023 - 19:03 PDF icon आर्थक सर्वक्षण.pdf
मध्यमकालिन खर्च संरचना (२०८०।८१ - २०८२।८३) 09/24/2023 - 10:26 PDF icon मध्यमकालिन खर्च संरचना.pdf
आवधिक योजना (आ.व २०७९।०८० - २०८३।०८४) 09/24/2023 - 10:51 PDF icon Vol II Appendices Updated 2079.11.15.pdf
आ.व. २०८०/०८१ मा सूचिकृत भएका फर्म / कम्पनीहरुको विवरण 12/06/2023 - 14:49 PDF icon कम्पनि सुचिकृत मंसिर सम्मको.pdf