दररेट उपलब्ध गराइदिनु हुन । ( श्री राधिका माध्यमिक विद्यालय )