ग्याविन तारजाली खरिदको शिलबन्दी दरभाउपत्रको आव्हानको सूचना ।