अत्यावश्यक औषधी तथा सर्जिकल सामानको सिलबन्दी दरभाउपत्र आव्हानको सूचना ।