Package IV (Nawa Durga marga kalopatre urlabari- 7, Shanti marga mawa pul Dakshin nawa durga bed Bidha mandir jane sadak kalopatre urlabari-7, Bikash marga sadak kaloptre urlabari -7 morang)