E-BID मार्फत शिलबन्दी दरभाउपत्र आव्हान सम्बन्धी सूचना ।