स्वीटर तथा झुमर बुनाई तालिम सञ्चालन हुने सम्बन्धी सूचना ।