सवारी साधन आपुर्ति सम्बन्धी बोलपत्र र सिलबन्दी दरभाउपत्र आव्हानको सूचना ।