सब-इन्जिनियर र सिविआर सहजकर्ता पदको सिप परीक्षाणको नतिजा प्रकाशन गरिएको सम्बन्धमा ।