व्यक्तिगत घटना दर्ता अभियान सञ्चालन गर्ने सम्बन्धमा ।