विज्ञापन नं. ०१/२०८० को परिक्षा सम्वन्धमा । ( श्री महाराज आधारभूत विद्यालय)