वर्णशंकर मकैको बीउ खरिदका लागि E-BID मार्फत शिलबन्दी दरभाउपत्र सम्बन्धी सूचना ।