मावा खोलाबाट नदीजन्य पदार्थ उत्खनन, संकलन तथा विक्री गर्ने कार्यको ठेक्का बन्दोबस्ती सम्बन्धी बोलपत्र आह्वानको सूचना । दोस्रो पटक प्रकाशित मितिः २०८०।०८।०७