नायव प्राविधिक सहायक (कृषि सेवा) को अन्तिम नतिजा प्रकाशन गरिएको सम्बन्धमा ।