नदीजन्य पदार्थ बिक्रीका लागि E-BID मार्फत बोलपत्र आव्हान सम्बन्धी सूचना । (दोस्रो पटकको सूचना)