दुग्धजन्य सामान खरिदको लागी शिलबन्दी दरभाउपत्र आव्हानको सूचना । (प्रथम पटक सूचना प्रकाशित भएको मितिः २०७९।०३।०४ गते)