जडीबुटी, कवाडी र जीवजन्तुको व्यवसायिक उपयोग कर संकलनका लागि E-BID मार्फत दरभाउपत्र आव्हान सम्बन्धी सूचना ।