आय ठेक्का बन्दोबस्तको सिलबन्दी दरभाउपत्र आव्हानको सूचना ।