आय ठेक्का बन्दोबस्तका लागि E-Bid मार्फत बोलपत्र आव्हानको सूचना । (सडक पूर्वाधार सेवा शुल्क)