सुन्दर, शिक्षित, समृद्ध र सुशासनयुक्त हरित पर्यटकीय नगर निर्माण, हाम्राे अभियान

सूचना तथा समाचार

अ.न.मि. (स्वास्थ्य सेवा) पदमा करारमा नियुक्ति गरिने सम्बन्धी दरखास्त आह्वान गरिएकाे सार्वजनिक सूचना ।

यस नगरपालिकामा संचालन हुने शहरी स्वास्थ्य चौकीको लागि अ.न.मि. (स्वास्थ्य सेवा) पदमा करारमा नियुक्ति गर्नु पर्ने भएकोले निम्नलिखित योग्यता पुगेका नेपाली नागरिकबाट यस नगरपालिकाबाट स्वीकृत फारम भरी दरखास्त आह्वान गरिन्छ ।

विज्ञापन कर संकलनको ठेक्का स्थगित गरिएको सूचना :

मिति २०७३-०२-०३ मा प्रकाशित विज्ञापन कर संकलनको ठेक्का आह्वान सम्बन्धि सूचना विशेष कारणवश अर्को सूचना प्रकाशित नहुन्जेलको लागि स्थगित गरिएको सम्बन्धित सबैमा जानकारीका लागि यो सूचना प्रकाशित गरिएको छ । यसबाट पर्न गएको असुविधाको लागि क्षमाप्रार्थी छौ ।

स्थायी पदपूर्तिका लागि प्रतियोगितात्मक लिखित परीक्षाको परीक्षा भवन कायम गरिएको सूचना

यस नगरपालिकाको मिति  २०७२/१२/१५ मा प्रकाशित सूचना अनुसार तपसिल बमोजिमका विज्ञापन नम्वर, पद/तह अनुसार दरखास्त फाराम स्वीकृत गराएका सम्पूर्ण उम्मेद्वारहरुको प्रतियोगितात्मक लिखित परीक्षा कार्यक्रमानुसार निम्न मिति, समय र स्थानमा सञ्चालन हुने भएकोले सम्बन्धित सबैको जानकारीको लागि यो सूचना प्रकाशित ग

Pages