सामाजिक सुरक्षाको भत्ता प्राप्त गर्ने व्याक्तिहरूको नामावली