कार्यकारी अधिकृतज्यूबाट फाेहाेर व्यवस्थापनका लागि अनुगमन गरिदै ।